pl +48 61 250 24 86 office@misjatravel.com

Rozwój działalności eksportowej firmy Misja Travel Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji.

Tytuł projektu:

Rozwój działalności eksportowej firmy Misja Travel Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Nasza oferta na rynkach perspektywicznych dotyczy marki produktowej z zakresu turystyki usług prozdrowotnych (zagraniczny ruch turystyczny do Polski), co zwiększy osiągane przez spółkę przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki Misja Travel. Udział w misjach gospodarczych wzmocni pozycję firmy w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 11

– przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 3.000.000,00 PLN

– przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 750.000,00 PLN

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 234 000.00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 175 500.00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.07.2019  –  30.11.2022